Kvalitet

Det er vigtigt for os, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive forløb, der inkluderer inddragelse og samarbejde. Derfor prioriteres arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed højt i hele organisationen.

Mål og rammer for kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet i Psykiatrien Region Nordjylland tager udgangspunkt i Det Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet, som blandt andet omfatter 8 nationale mål aftalt mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Som supplement til de 8 nationale mål fokuserer kvalitetsarbejdet i Psykiatrien også på Region Nordjyllands vision og strategiske fokusområder. De strategiske fokusområder understøtter opfyldelsen af de nationale mål og afspejler desuden Regionsrådets prioriteringer.

Derudover har Psykiatrien selv fastlagt en række mål, som understøtter de nationale og regionale målsætninger, men også afspejler de særlige udfordringer, som Psykiatrien i Region Nordjylland er stillet overfor.

Målene fremgår af Psykiatriens strategi for kvalitet og patientsikkerhed.

Flere aspekter af kvalitet

I Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder vi med kvalitetsudvikling ud fra otte kvalitetselementer som knytter sig til de tre kvalitetsaspekter:

Sundhedsfaglig kvalitet, omfatter kvalitetselementerne effektivitet og sikkerhed. Den sundhedsfaglige kvalitet vedrører kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelser, dvs. forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering med tilhørende information.

Interpersonel kvalitet, vedrører kvalitetselementet patientcentrering og omhandler kvaliteten af de mellemmenneskelige relationer mellem patienten og sundhedspersonalet, når patienten er i kontakt med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer omfatter de psykologiske, kulturelle og etiske dimensioner i interaktionen mellem patienten og sundhedspersonalet, herunder kommunikation og information.

Organisatorisk kvalitet, omfatter rettidighed, sammenhæng, lighed, ressourceeffektivitet og arbejdstrivsel og skal sikre planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af et hensigtsmæssigt patientforløb, så unødige forsinkelser, afbrydelser og ventetider kan undgås, samtidig med at det sikres, at de rette kompetencer er til stede på det rette tidspunkt, og at de tilgængelige ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.


Sådan arbejder vi med kvalitet

Der arbejdes med kvalitet i hele organisationen, hvor blandt andet disse temaer er i fokus:

  • Målopfyldelse i forhold til Det Nationale Kvalitetsprogram
  • Patient- og pårørendeinddragelse
  • Analyse af utilsigtede hændelser
  • Indrapportering til kliniske kvalitetsdatabaser og brug af data fra disse
  • Monitorering og forebyggelse af tvang