Vision og målsætninger

Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder med afsæt i visioner og målsætninger, som har til overordnet formål at skabe sikre og effektive patientforløb med patienten i centrum.

Målsætningerne afspejler de gældende nationale mål for sundhedsvæsenet samt Region Nordjyllands strategiske fokusområder for 2024. Desuden er der formuleret mål, som knytter sig specifikt til psykiatrispecifikke indsatsområder i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Vision 2024

  • Vi løfter og videreudvikler Psykiatriens kerneopgaver: at forebygge, udrede, behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykisk sygdom.
  • Vi sætter patienten i fokus i effektive, sammenhængende forløb, hvor rette tilbud gives på rette niveau og på rette tidspunkt i rammen af patientens team.
  • Vi samarbejder med pårørende, primær¬sektor og civilsamfundet om at understøtte patientens trivsel og forebygge ensomhed.
  • Vi fremmer lighed i sundhed og bidrager aktivt til at nedbringe overdødeligheden blandt patienter med alvorlig psykisk sygdom og herunder patienter med samti¬digt misbrug.
  • Vi forebygger og nedbringer anvendelsen af tvang.
  • Vi sikrer øget tilgængelighed og respekt for patientens tid blandt andet gennem øget digitalisering.
  • Vi kendes for at være åbne, tilgængelige og arbejde for afstigmatisering.
  • Vi styrker rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og forskning med hovedformål om at understøtte bedst mulig behandling.

Se Psykiatriens prioriterede målsætninger 2024