Øvrige forskningsprojekter

Forskningsprojekter inden for øvrige psykiatriske fagområder.

Self-harm and affect regulation in severely mentally ill in ward patients

Projektleder og kontaktperson Stine Steen Høgenhaug, Psykolog
Øvrige deltagere: Gry Kjærsdam Telléus seniorforsker og psykolog fra Psykiatrien Aalborg Universitetshospital, Katharina Kjølbye Wrist, psykolog ved Region Nordjylland.

Projektbeskrivelse: 

Ønsket med dette projekt er at undersøge effekten af ambulant mentaliseringsbaseret behandling ved indlagte svært direkte selvskadende patienter. Følgende forskningsspørgsmål ønskes besvaret:

Primære outcome

Hvilken betydning har en mentaliseringsbaseret behandlingsindsats ift. antallet af tvangsforanstaltninger ved svært direkte selvskadende patienter indlagt i psyiatrien?

Hvilken effekt har en mentaliseringsbaseret behandlingsindsats på antallet af selvskadeepisoder samt selvmordsforsøg ved indlagte svært selvskadende patienter?

 

Sekundære outcome

Hvilken effekt har en mentaliseringsbaseret behandlingsindsats ift. funktionsniveau, symptombillede og evne til affektregulering ved svært selvskadende patienter, der er indlagt i psykiatrien?

Vores hypotese er, at antallet af tvangsforanstaltninger samt selvskadeepisoder og selvmordsforsøg vil falde som følge af implementering af en mentaliseringsbaseret behandlingsindsats samt at der vil ske nedgang i symptomniveau, øget funktionsniveau og øget livskvalitet. Ønsket med projektet er at bidrage med viden om effekten af et transdiagnostisk og tværsektionelt behandlingstilbud bl.a. ved at undersøge anvendelse af tvang, suicidalforsøg og episoder med svær direkte selvskade herunder også ift. antallet af somatiske kontakter.

 

Projektstatus: Dataindsamling
Klinisk forankring i Region Nordjylland: Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Nord (Brønderslev)
  ikke påbegyndt.

 

From interactional psychotherapy to therapeutic interaction: how does psychotherapy achieve its efficacy?

Projektleder og kontaktperson:>Stine Steen Høgenhaug, Psykolog
Øvrige deltagere: <>Gry Kjærsdam Telléus seniorforsker og psykolog fra Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, Sune Vork Steffensen Lektor, Ph.d., Syddansk Universitet, Mickey Kongerslev psykolog, Ph.D, Seniorforsker, Roskilde Distriktspsykiatri.

Projektbeskrivelse: En ud af tre danskere bliver ramt af psykisk sygdom. For langt de fleste indgår længere forløb med samtaleterapi i behandlingen. Men hvad er det i samtalen, der gør den i stand til at lindre psykiske smerter? Det sigter dette forskningsprojekt mod at finde et svar på.

Projektet tager udgangspunkt i 685 terapi-sessioner, dokumenteret gennem videooptagelser og målinger af hjerterytme og andre fysiologiske reaktioner. Gennem detaljerede analyser af terapisessionerne fokuserer projektet på følgende spørgsmål: Hvordan etableres en god relation mellem terapeut og patient? Hvordan ændrer samtalen sig over tid, således at det, der virker på ét tidspunkt, ikke nødvendigvis virker på et andet? Hvilke elementer i samtalen er med til at fastholde patienten i behandlingen? Hvordan påvirkes terapiens effektivitet af synlige og usynlige kropslige reaktioner, fx gestik, mimik og forandringer i hjerterytme? Udover bidrag til den forskningsmæssige forståelse af psykoterapi, vil projektet også bidrage til at kvalitetssikre psykoterapeutiske praksis og uddannelse samt bidrage til at udvikle teoretisk forståelse, der har potentiale til anvendelse inden for andre forskningsområder omhandlende menneskelig interaktion.

Projektstatus: Protokolskrivning

Klinisk forankring i Region Nordjylland:

  • Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Nord (Brønderslev)

Artikler:  ikke påbegyndt.

 

Affektbevidsthed hos patienter med personlighedsforstyrrelse

Projektleder og kontaktperson: Christina Kjær Frederiksen, psykolog og ph.d

Øvrige deltagere: Rasmus Licht, Gry Kjærsdam Telléus, Carsten Rene Jørgensen, Aarhus Universitet, Ole André Solbakken, Universitetet i Oslo

Projektbeskrivelse: Formålet er at undersøge affektbevidsthed hos patienter med personlighedsforstyrrelser.
Tidligere er affektbevidsthed blevet afdækket via et interview, som er meget omfattende at administrere. 

I samarbejde med Ole André Solbakken ved Oslo Universitet omhandler første del af undersøgelsen en validering af et selvrapporteringsinstrument til afdækning af affektbevidsthed.

Anden halvdel af studiet omhandler affektbevidsthed hos patienter med en ængstelig, evasiv personlighedsstruktur.
Flere undersøgelse har vist, at denne patientgruppe har en udpræget dårlig tilgang til følelser. Formålet vil være at undersøge, hvorvidt ændringer i den emotionelle tilgang også står i relation til ændring i symptommål. 

Projektstatus: Publicering.

Klinisk forankring i Region Nordjylland:

  • Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Nord (Brønderslev)
  • Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Klinik Psykiatri Syd (Aalborg)

Artikler:  se vbn

 

 

Funktionelle anfald hos børn og unge

Projektleder og kontaktperson: Anne Sofie Hansen, ph.d.-studerende, læge. Enhed for Psykiatrisk Forskning, Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

Øvrige deltagere: René Ernst Nielsen. Charlotte Ulrikka Rask, overlæge, ph.d., klinisk professor. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Aarhus Universitetshospital. Jakob Christensen, overlæge, ph.d., dr.med. Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Projektbeskrivelse: Omkring hvert tiende barn som henvises til epilepsiklinikker har ikke epilepsi men vurderes i stedet at have funktionelle anfald. Disse anfald ligner epileptiske anfald med kramper eller bevidsthedstab, men der kan ikke påvises en fysisk udløsende årsag som ved epilepsi. Funktionelle anfald er en kompleks og invaliderende lidelse. Ofte forsinkes udredningen i flere år grundet usikkerhed om diagnosen, og dette kan medføre fejlbehandling og påvirkning af livskvaliteten hos disse børn og unge.

Til trods for en omfattende påvirkning af livskvalitet og funktionsniveau ses børn og unge med funktionelle anfald desværre ofte at havne i en gråzone uden relevant behandling. Dette grundet usikkerhed omkring udredning og behandling af funktionelle anfald, hvor lidelsen havner i et krydsfelt mellem det somatiske og psykiatriske område. Det er vigtigt at få øget viden om funktionelle anfald og få sikret adgang til udredning og behandling uafhængigt af, om patienten har en anfaldslidelse med baggrund i epilepsi eller funktionelle anfald.

Projektet anvender de danske registre og det hospitalsbaserede journalsystem til at beskrive karakteristiske træk hos patienter ved debut af lidelsen samt foretage en langtidsopfølgning med fokus på risiko for udvikling af psykisk og fysisk sygdom, relativ risiko for død samt forbrug af medicin og sundhedsydelser. Formålet med projektet er at opnå ny viden som fremtidigt vil danne grundlag for anbefalinger for bedre udredning og patientbehandling til børn og unge med funktionelle anfald.

Projektstatus: Publicering.

Publikationsstatus: se vbn

Delprojekt: Anne Sofie Hansen har endvidere etableret et samarbejde med Aarhus Universitetshospital omkring udvikling af patientinformationsmateriale til børn og unge med funktionelle anfald. Der vil blive udviklet en hjemmeside, en pjece til unge samt en børnebog. Projektet finansieres af Trygfonden.

 

Afsluttede projekter:

Pregabaline for anxiety in Patients with schizophrenia (PACS)

Projektleder og kontaktperson: Ph.d.-studerende, læge Ole Schjerning
Projektbeskrivelse: Komorbid angst er hyppig ved skizofreni, men behandlingsmulighederne er ofte kun begrænsede. 
Pregabalin har vist effekt ved en række angsttilstande. Dette studie har til formål at undersøge pregabalin som tillægsbehandling ved skizofreni. Der anvendes et dobbelt blindet randomiseret design, hvor Hamiliton- Angstskala er primær effektparameter.  Der anvendes centraliseret rating i forsøget, hvor patient-interviews videofilmes og rates blindet for intervention og besøgsnummer.  Under studiet er der kommet frem, at pregabalin har muligt misbrugspotentiale, og som spin-off er dette undersøgt i review og gennemgang af ADR.
Projektstatus: Projektet er afsluttet. Ph.d.en blev forsvaret d.30.maj 2018. Nærmere information fås hos forskningsadministrator Mette Munk
Artikler:

  • O. Schjerning, A. Pottegaard, P. Damkier, M. Rosenzweig, J. Nielsen Use of Pregabalin, A nation-wide pharmacoepidmiological drug utilization study with focus on abuse potential Accepted for publication Pharmacopsychiatry 2016
  • O. Schjerning, M. Rosenzweig, A. Pottegaard, P. Damkier, J. Nielsen Abuse potential of pregabalin, CNS drugs accepted for publication 2016

 

EPICLE: The Ecology of Psychotherapy: Integrating Cognition, Language, and Emotion

Et psykoterapeutisk grundforskningsprojekt i samarbejde mellem Syddansk Universitet og Brønderslev Psykiatriske sygehus. Projektet er finansieret af VeluxFondens Humanvidenskabelige satsningspulje

 

Projektleder og kontaktperson: Sune Vork Steffensen, Lektor, Ph.d., Syddansk Universitet; Thomas Wiben Jensen, Lektor, Ph.d., Syddansk Universitet og Morten Kjølbye, Uddannelseskoordinerende overlæge, Psykiatrien - Region Nordjylland

Øvrige deltagere: Medarbejdere ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og Ambulatorium for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Klinik Nord, Psykiatrien Region Nordjylland

Projektbeskrivelse: Projektet sigter mod at udvikle en teoretisk model for sammenhængen mellem sprog, interaktion, kognition og følelser. Frem for at betragte disse som separate domæner anlægger projektet et økologisk perspektiv, der ser sprog, kognition og følelser som relaterede dimensioner af et såkaldt agent-omverden-system. Det empiriske grundlag for projektet er psykoterapeutisk praksis, der netop er en sproglig-interaktionel praksis, der tematiserer kognitive og emotionelle fænomener – både her-og-nu i den enkelte samtale samt i forhold til hele terapiforløbet og patientens livshistorie. Psykoterapien dokumenteres via videooptagelser og fysiometriske målinger af terapi-sessioner. Disse analyseres via en kombination af kvalitative metoder fra kognitions- og interaktionsvidenskaberne samt kvantitative metoder fra mentaliseringsbaseret teori samt ikke-lineær systemteori.
Patienterne besvarer desuden dagligt spørgsmål via en app udviklet specifikt til monitorering og feedback af psykoterapeutiske forløb. Dette muliggør at behandlingsforløbet dokumenteres og ændringer relateres til analyserne af de enkelte sessioner.

Klinisk forankring: Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Projektstatus:publicering
Artikler: