Forskningsprogram for psykoser

Forskningsprogrammet for psykoser er startet i sommeren 2021. Flere projekter har dog været i gang i en længere periode

Kort om programmet

Forskningsprogrammet omhandler skizofreni og andre psykoser. Forskningen retter sig mod flere aspekter ved psykoselidelser, f.eks. epidemiologiske forhold så som forløb, mortalitet og prognose samt diagnostik og behandling.

Vi er dedikerede til at udvikle, undersøge og samarbejde om nye behandlingstiltag til psykoseområdet.

Programmet indeholder både klinisk forskning og registerforskning, ligesom der kan udarbejdes review-artikler og meta-analyser.

 

Programansvarlige

Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS. 

Ditte Lammers er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2003. I perioden 2004 – 2014 var hun tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrien og tog her sin specialpsykologuddannelse. Tidligt i sin ansættelse begyndte hun at interessere sig for skizofreni hos børn og unge og begyndte at forske i dette i 2010, hvilket blev til en ph.d. om forløbet af skizofreni hos børn og unge. Ph.d.’en blev skrevet på deltid ved siden af klinisk arbejde og ledelse, og titlen blev erhvervet i 2017.

Siden 2014 har Ditte Lammers været ambulatorieleder i OPUS og er fortsat involveret i flere forskningsprojekter.

 

Vejlederfunktioner

Vejledning på alle niveauer, inklusiv ph.d.-niveau og i alle projektfaser fra idé-fase til manuskriptfase.

 

Samarbejdspartnere

Internationalt: Christoph Correll, New York og Berlin, Celso Arango, Spanien.

Nationalt: Merete Nordentoft, Katrine Pagsberg, Marianne Melau, Louise Glenthøj, Vibeke Bliksted, Ole Mors, Lise Mariegaard, Pernille Pedersen, Birthe Bruun Olsen

 

Igangværende projekter

Challenge

Projektleder: Merete Nordentoft er primær investigator, Louise Glenthøj er national forskningsleder Ditte Lammers er lokal forskningsleder i Nordjylland: dhl@rn.dk

Kontaktperson, Aalborg: Ditte

Projektets deltagere i Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS. Mail:  dhl@rn.dk 
Forskningsassistenter: Psykolog Thea Müller & psykolog (navn ikke offentliggjort endnu)
Psykologer: Sanne Bekker, Julie Kaufmann og Katja Skovgaard Bang er terapeuter
Jan Mainz er medlem af den nationale styregruppe for projektet.

Øvrige nationale deltagere: Merete Nordentoft, Louise Glenthøj, Lise Mariegaard, Peter Fisher, Simon Laiboschitz,

Kontaktperson: Ditte Lammers vernal dhl@rn.dk eller Thea Müller t.muller@rn.dk

Projektbeskrivelse: Projektet er et tværregionalt randomiseret, kontrolleret studie, hvor målgruppen er patienter med psykoselidelse (F20-29), der hører stemmer trods forsøg på antipsykotisk behandling. I projektet ranomiseres patienterne til enten at fortsætte vanlig behandling (kontrolgruppe) eller til at afprøve en ny type behandling af stemmehøring, hvor samtale kombineres med virtual reality. Det er målet med terapien, at deltagerne i et virtual reality format ved hjælp af en erfaren behandler får mulighed for at komme i dialog med og potentielt svække generende stemmer.

 

Status

Projektet kører i Hovedstaden, Nordjylland og Esbjerg. Fra Nordjylland inkluderes patienter fra OPUS og Ambulatorium for psykoser ved Klinik Psykiatri Syd. Der rekrutteres patienter indtil november 2022.

 

I Nordjylland kan patienter tilknyttet OPUS eller Ambulatorium for Psykoser ved Klinik Psykiatri Syd kan henvises til projektet.

 

 

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.challenge-vr.dk

 

 

Clozapine Treatment in Children and Adolescents with Schizophrenia

Projektleder: Ditte Lammers Vernal

Kontaktperson: Ditte Lammers Vernal, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital 

Øvrige deltagere: Marlene Briciet Lauritsen, Søren Kjærgaard Boldsen, Christoph Correll, Jimmi Nielsen, Celso Arango & René Ernst Nielsen

Projektbeskrivelse: Clozapin er et ældre antipsykotika, som bruges ved patienter, der er behandlingsresistente på øvrige præparater. Studierne inden for dette delprojekt er register-studier, hvor vi dels vil undersøge, hvor mange børn og unge, der initieres i clozapin-behandling, samt hvornår i forløbet dette sker. Vi vil derudover se på behandlingens effektivitet ved at lave et mirror-imaging studie, hvor patienterne sammenlignes med sig selv før/efter clozapin-initiering. Vi påtænker endvidere at sammenligne behandlingsmønstre hos børn og unge vs. voksne i clozapin-behandling.

Klinisk forankring i Region Nordjylland: Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri

Projektstatus: Analyse-fase. 

 

Mortality rates in early vs. adult onset in patients diagnosed with schizophrenia, bipolar disorder and depression

Projektleder: Ph.d. Ditte Lammers Vernal og professor René Ernst Nielsen, dhl@rn.dk

Kontaktperson: Ditte Lammers Vernal,

Øvrige deltagere: Simon Grøntved og professor Marlene Briciet Lauritsen

Projektbeskrivelse: Projektet søger at undersøge, hvorvidt patienter med tidlig debut af alvorlig sindslidelse har en højere standardiseret mortalitetsratio sammenlignet med patienter med debut i voksenalderen. Der tages udgangspunkt i skizofreni, bipolar sindslidelse og depression, og outcome mål er dels alle typer af dødsfald, dels unaturlig død. 

Projektstatus: Skrivefasen. 

 

OPUS-kohorte projektet

Projektleder: Ph.d. Ditte Lammers Vernal og professor René Ernst Nielsen

Kontaktperson: Ditte Lammers Vernal,

Øvrige deltagere: Helle Østermark, Simon Johnsen, Amanda Frehr Olesen, Christoph Correll, Marlene Briciet Lauritsen, Mathias Zink,

Projektbeskrivelse: OPUS-kohorte projektet blev opstartet i 2015, hvor alle patienter tilknyttet ambulatoriet fik tilbud om at deltage ved opstart i OPUS. Ved positivt samtykke blev der foretaget en række interviews og psykologiske tests, og patienter blev bedt om at udfylde en række spørgeskemaer. Udredningsbatteriet blev gentaget ved afslutning af OPUS-behandling to år senere. Projektets formål var at undersøge psykopatologi, neurokognition, funktionsniveau, metakognition, indsigt og holdning til medicinsk behandling samt at undersøge longitudinelle interaktioner.

Projektstatus: De sidste patienter blev undersøgt i 2021, og projektet er nu i analysefasen.

Face Your Fears

Projektleder: Merete Nordentoft er primær investigator, Louise Glenthøj er national forskningsleder, og Ditte Lammers er lokal forskningsleder i Nordjylland

Kontaktperson, AalborgDitte Lammers Vernal

Projektets deltagere i Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS.
Forskningsassistenter: Psykolog Thea Müller & psykolog Mads Juul Kristensen
Psykologer: Brith Klarborg, Sanne Bekker, Julie Kaufmann

Projektbeskrivelse: Projektet er et tværregionalt randomiseret, kontrolleret studie, hvor målgruppen er patienter med psykose og paranoide eller selvhenførende forestillinger. Dette indbefatter også lettere symptomatologi af ikke-vrangagtig karakter. Patienterne randomiseres til enten klassisk kognitiv adfærdsterapi ved psykose (kontrolgruppen) eller kognitiv adfærdsterapi til psykose, hvor eksponering foretages med brug af virtual reality (den eksperimentelle intervention). Terapien fokuserer på at afsvække de pranoide symptomer, den afledte angst og øge det dagligt funktionsniveau. Målgruppen er voksne patienter med psykoselidelser (F20-29), der scorer >40 på Green Paranoid Thought Scale.

 

Patienter tilknyttet OPUS i Nordjylland eller Ambulatorium for Psykoser ved Klinik Psykiatri Syd kan henvises til projektet. Rekruttering forventes at gå i gang fra september 2021.

 

BI 1346-0013

Projektleder: Professor René Ernst Nielsen er national projektkoordinator. Ph.d. Ditte Lammers Vernal er subinvestigator i Nordjylland.

Projektets deltagere i Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS.
Overlæge Bartosz Tuszewski
Læge Stavros Papaioannou
Specialpsykologkandidat Brith Klarborg
Psykolog Emilie Kisbye Jensen
Sygeplejerske Torben Brückmann

Projektbeskrivelse: Firmasponseret lægemiddel kontrolleret dobbeltblindet studie i fase 3,  der tester effekt og sikkerhed af lægemiddel som håbes at kunne bedre kognitiv funktion hos patienter med skizofreni .

Projektstatus: Rekruttering er påbegyndt.   

 

Morfeus-projektet

Projektleder: Pernille Pedersen er primær investigator, Region Midtjylland

Kontaktperson i Region Nordjylland:
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS. Indgår i forskergruppen. Overlæge Bartosz Tuszewski

Øvrige projektdeltagere: Birthe Bruun og professor Ole Mors, Risskov. 

Projektbeskrivelse: Morfeus er en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats, der har været afprøvet i Region Midt, og som nu er blevet et fast tilbud for OPUS patienter i Midt. Projektet her ønsker at undersøge effekten af Morfeus behandling ved at sammenligne OPUS patienter fra Nord og Midt ift. hvor meget de er kommet i gang med arbejde og uddannelse. Sammenligningen foregår med baggrund i journalmateriale og registerdata, og derudover vil enkelte patienter i begge klinikker blive bedt om at medvirke i kvalitative interviews.

 

Dataindsamlingen er påbegyndt.

 

Kommende projekter

Get Ready for Interaction

Projektleder: Vibeke Bliksted er primæry investigator.

Kontaktperson, Aalborg: Ditte Lammers Vernal

Projektets deltagere i Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS. Indgår i forskergruppen. Mail: 
Ph.d., overlæge Ulle Schierup, børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium.
Ergoterapeuter: Lotte Bang og Kristina Christensen Kragbæk, skal udføre interventionen.

Øvrige projektdeltagere: Arndis Simonsen, Birgitte Fagerlund, Frances Dark, David Roberts.

Projektbeskrivelse: Projektet består af flere dele, hvor OPUS og børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland skal medvirke i et RCT studie, hvor SCIT (interaktionstræning) undersøges over for standardbehandling. Projektet er tværregionalt og inkluderer også patienter fra OPUS i Region Midt (både B&U psykiatrien og voksenpsykiatrien) samt børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Rekruttering forventes at gå i gang primo 2022. 

 

Øvrige samarbejder

 

 

 

OPUS-YOUNG

Projektleder: Katrine Pagsberg og Marianne Melau

Projektets deltagere i Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS sidder i advisory board for projektet og har skrevet manual om brugen af kognitiv adfærdsterapi i funktionen som primærbehandler.

Øvrige projektdeltagere: Christoph Correll, Swaran Singh, Merete Nordentoft, Pia Jeppesen, Anne Thorup, Jens Richardt Jepsen, Lene Halling Hastrup, Max Birchwood, Pat McGorry.   

Projektbeskrivelse: OPUS til voksne med nydebuteret psykose er et veletableret behandlingstilbud i Danmark, der startede med et randomiseret kontrolleret forsøg. Siden har Danske Regioner anbefalet, at alle regioner skal tilbyde OPUS-behandling, og tilbuddet har været en inspiration for andre lande. OPUS-tilbud findes i enkelte regioner også til børn og unge under 18 år, men det er aldrig undersøgt empirisk. I Hovedstaden er derfor iværksat et større randomiseret kontrolleret forsøg, hvor patienter med incident psykoselidelse randomiseres til enten OPUS-behandling eller standardbehandling.

 

Rekruttering til OPUS-YOUNG projektet er opstartet i 2021.

 

TAILOR

Projektleder: Ph.d., læge Helene Speyer, Region Hovedstaden

Kontaktperson Region Nordjylland
Ph.d., specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, ambulatorieleder i OPUS er en del af forskergruppen i projektet Herudover overlæge Bartosz Tuszewski

Øvrige projektdeltagere: Mette Karlsen, Merete Nordentoft   

Projektbeskrivelse: Mange patienter i behandling med antipsykotisk medicin forsøger på et tidspunkt at trappe ned eller helt ud af medicinen, bl.a. med bagrund i bivirkninger, manglende effekt eller et ønske om at undersøge, om de kan klare sig uden medicin. TAILOR projektet blev formet for at undersøge, om denne proces kan gøres mere sikker, så tilbagefald bedre undgås. Oprindeligt blev projektet opstartet som et randomiseret kontrolleret studie, hvor patienter der ønskede deltagelse og var i stabil fase blev randomiseret til enten vanlig behandling efter gældende anbefalinger eller udtrapning af antipsykotika. Projektet havde vanskeligt ved at rekruttere deltagere, og projektbeskrivelsen er derfor ændret til et naturalistisk studie. Forsøget er nu et naturalistisk kohortestudie, hvor vi ønsker at følge 200 patienter med tilstande indenfor skizofrenispektret, fra det tidspunkt de vælger at trappe ned eller ud af antipsykotika. Beslutningen om nedtrapning sker i samarbejde med vanlig læge – TAILOR-forskerne følger med på sidelinjen og beskriver forløbet gennem årlige face-to-face kontakter, månedlige telefon opfølgning og daglig selv-monitorering på en app på telefonen.

 

Formålet er at beskrive de forskellige udviklingsveje i denne proces, om outcome kan prædikteres, og om nedtrapningen typer på kausal på personlig recovery og funktionsniveau.

 

Rekruttering: Patienter tilknyttet F-ACT og OPUS-teams kan henvises. Opfølgningen sker via forskerne placeret i København.

Læs mere om projektet her: https://www.psykiatri-regionh.dk/tailor/Sider/default.aspx

 

Månedens forskningsartikel:

Forskningsartikel fra programmet - maj 2019

Udvalgte peer-reviewed publikationer fra afsluttede programprojekter

 

Van Meter, A., Guinarta. D., Bashira, A., Sareena, A., Cornblatta, BA, Authera, A., Carriona, R.E., Carbona M,  Jimenez-Fernandez, S., Vernal, DL., Walitza, S., Gerstenberg, M., Sabah,R.,Cascio NL, Correll, CU. Bipolar Prodrome Symptom Scale - Abbreviated Screen for Patients:Description and validation. Journal of Affective Disorders; 2019, 357–365.

Vernal DL,  Stenstrøm AD,· Staal N,  Christensen AMR, Ebbesen C, Pagsberg AK, Correll CU, Nielsen RE, Lauritsen MB Validation study of the early onset schizophrenia diagnosi in the Danish Psychiatric Central Research Register; European Child & Adolescent Psychiatry 2018 27(8):965-975

Lo Cascio N; Saba R.; Hauser M.; Vernal D.L.; Al-Jadiri A.; Borenstein Y.; Sheridan E.M.; Kishimoto T.; Armando M.; Vicari S.; Nastro P.F.; Girardi P.; Gebhardt E.; Kane J.M.; Auther A.; CarriónR.; Cornblatt B.A.; Schimmelmann B.; Schultze-Lutter F.; Correll C.U.: Basic Symptom Prevalence and Characteristics in Adolescents with Early-Onset Psychosis, Clinical-High Risk Criteria for Psychosis and Other Psychiatric Disorders. European Child & Adolescent Psychiatry 2016; 25(10): 1091-102.

Andersen D.B., Vernal D.L., Bilenberg N, Vaever M.S., Stenstroem, A.D.: Early onset schizophrenia: Exploring the Contribution of the Thought Disorder Index in Clinical Assessment.Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2016; Vol. 4 (1): 23-30 (2016), Special Issue

Vernal DL; Kapoor S.; Al-Jadiri A.; Sheridan E.M.; Borenstein Y.; Momando C.; David L.; Singh S.; Seidman A.; Carbon M.; Gerstenberg M.; Saito E.; Kane J.M.; Steinhausen H-C.; Correll C.U.: Outcome of Youth with Early-Phase Schizophrenia-spectrum Disorders and Psychosis NOS Treated with Second-Generation Antipsychotics: 12-Week Results from a Prospective, Naturalistic Cohort Study. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2015; 25(7): 535-547.

Gerstenberg M., Hauser M.; Al-Jadiri A.; Sheridan E.M.; Kishimoto T.;  Borenstein Y.; Vernal D.L.; David L.;  Saito E.; Carella M; Singh S.; Carbon M.; Jiménez-Fernández S.; Birnbaum M; Auther A.; Carrión R.E.; Cornblatt B.A; Kane J.M.; Walitza S & Correll C.U.; Vernal DL.: Frequency and Correlates of DSM-5 Attenuated Psychosis Syndrome in a Sample of Adolescent Inpatients with Non-Psychotic Psychiatric Disorders. Journal of Clinical Psychiatry; 2015 Nov;76 (11)

Nielsen RE; Laursen MF, Vernal DL, Bisgaard C; Jakobsen H; Steinhausen HC & Correll CU: Risk of Diabetes in Children and Adolescents Exposed to Antipsychotics: A Nationwide 12-Year Case-Control Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2014, 53, 971-979 

Pagsberg AK.; Jeppesen P., Klauber DG; Jensen KG, Rudå D, Stentebjerg-Olesen M, Jantzen P, Rasmussen S, Saldeen EA, Bilenberg N, Stenstrøm AD, Pedersen J, Nyvang L, Madsen S.Lauritsen MB, Vernal DL, Thomsen PH, Paludan J, Werge TM, Winge K, Juul K, Gludd C, Skoog M, Wetterslev J, Jepsen JR, Correll CU, Fink-Jensen A & Fagerlund B: Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis: Protocol for the randomized, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. BMC Psychiatry, 2014 Jul 11;14:199.

Okkels N.; Vernal DL; Jensen SW, McGrath J & Nielsen RE: Changes in the treated incidence of early onset schizophrenia over four decades. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013 Jan;127(1):62-68.

Clemmensen L*, Vernal DL* & Steinhausen HC*: A Systematic Review of the Long-term Outcome of Early Onset Schizophrenia. BMC Psychiatry. 2012 Sep 19; 12:150. * Delt første-forfatterskab.

Bog-kapitel:

Vernal DL: Kognitiv adfærdsterapi ved psykoser. I: Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familie, redigeret af Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander. Hans Reitzels Forlag, 2018.